کنگره ملی و مردمی بزرگداشت ۲۴۰۰ شهید دیار سلسلة الذهب

بسم الرب الشهدا و الصدیقین

کنگره ملی و مردمی بزرگداشت ۲۴۰۰ شهید (نیشابور، فیروزه و زبرخان)